fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Kwakkenbos Keukens  gevestigd en Kantoorhoudende aan de (5237CH) Groen van Prinstererlaan 106 in ‘s-Hertogenbosch, Nederland (KVK-nummer 86441973 en BTW-nummer NL004248917B33, telefoon (06-18638479, e-mail info@kwakkenboskeukens.nl). 2. De afnemer: de koper/opdrachtgever of eenieder die met Kwakkenbos Keukens een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Kwakkenbos Keukens een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.
 2.  Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 1. Afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle tot stand gekomen overeenkomsten en verrichte en te verrichten diensten en handelingen. De toepasselijkheid van eventueel door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.
 2. Bij strijdigheid tussen de inhoud van gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Artikel 3. De overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Kwakkenbos Keukens zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Eventuele vergissingen, zoals onjuiste prijsvermeldingen en calculatie- en schrijffouten, op de website van kwakkenbos keukens.nl, in reclame-uitingen, in aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen of andere bescheiden afkomstig van Kwakkenbos Keukens zijn niet bindend.
 2. Als de afnemer aan Kwakkenbos Keukens gegevens, tekeningen en dergelijke heeft verstrekt, mag Kwakkenbos Keukens uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal de aanbieding daarop worden gebaseerd.
 3. De overeenkomst komt schriftelijk tot stand. Wijzigen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, als zij schriftelijk tussen afnemer en Kwakkenbos Keukens zijn overeengekomen.
 4. Als wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 5. Een overeenkomst komt pas tot stand na een persoonlijke ontmoeting van de afnemer met Kwakkenbos Keukens door het ondertekenen van een koopovereenkomst en nadat Kwakkenbos Keukens de bestelling heeft geaccepteerd. Nadat Kwakkenbos Keukens de voor akkoord ondertekende koopovereenkomst van de afnemer persoonlijk ondertekent heeft ontvangen, is de overeenkomst definitief.

Artikel 4. Prijzen

 1. Vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% btw en wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en altijd exclusief montage. Afleveringskosten zijn bij de genoemde prijzen inbegrepen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Kwakkenbos Keukens binnen vier maanden geen prijswijzigingen doorberekenen, tenzij schriftelijk anders afgesproken. Na vier maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen heeft Kwakkenbos Keukens wel het recht om prijswijzigingen door te berekenen aan de afnemer. Wanneer Kwakkenbos Keukens prijswijzigingen doorberekend heeft de afnemer het recht om hiermee op dat moment akkoord te gaan of anders de koop kosteloos te ontbinden.
 3. Het recht van de afnemer om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitgesloten. De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de afnemer wordt gelegd, en wanneer de afnemer overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden. Blijft de afnemer om wat voor reden ook in gebreke dan wordt de incasso na herhaaldelijke ingebrekestelling steeds vermeerdert met redelijke kosten ter incasso uit handen gegeven. Alle gerechtelijke en niet gerechtelijke kosten komen hierbij voor rekening van de afnemer.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

 1. Kwakkenbos Keukens blijft eigenaar van de aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Kwakkenbos Keukens de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, stalen en dergelijke.

Artikel 6. De levertijd en aflevering

 1. De levertijd wordt door Kwakkenbos Keukens bij benadering vastgesteld.
 2. Bij de vaststelling gaat Kwakkenbos Keukens ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
 3. De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Kwakkenbos Keukens. Levertijden kunnen eveneens vertraging oplopen als een of meerdere artikelen (tijdelijk) niet op voorraad zijn. Als een aflevering niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de koper hiervan schriftelijk, via e-mail of telefonisch ruimschoots van te voren bericht. Een nalevering wordt kosteloos verzonden.
 4. Onder aflevering wordt verstaan het moment dat de bestelling op het opgegeven afleveradres wordt aangeboden.
 5. Aflevering vindt uitsluitend plaats en binnen Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Kosten voor benodigde vergunningen, veerboot-, tolwegen-, ontheffing- en parkeerkosten, is niet inbegrepen en wordt achteraf aan de afnemer berekend.
 6. De toegang tot de woning dient minimaal 86,0cm breed te zijn, zonder obstakels. De woning dient bereikbaar te zijn via een verharde weg.
 7. Verticaal transport is niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de orderbevestiging. Extra kosten voor verticaal transport zoals een verhuislift of hijskraan en benodigde vergunningen, ontheffing, afhuren parkeerplaatsen zijn voor rekening van de afnemer en worden op nacalculatie aan de afnemer berekend. De mogelijkheden en het wel of niet willen of kunnen uitvoeren van verticaal transport zijn aan Kwakkenbos Keukens en haar logistiek partner. Het risico bij verticaal transport is altijd voor rekening van de afnemer. Levering via een in het gebouw aanwezige personenlift is mogelijk, met uitzondering van onderdelen welke naar het oordeel van de bezorgers te groot of te zwaar zijn voor de personenlift. De afnemer dient de vloer, plafond en wanden van de personenlift voor aflevering te voorzien van bescherming (bijvoorbeeld hardboard) om beschadigingen aan de lift te voorkomen. Als de lift niet of niet volledig is voorzien van bescherming voor aflevering, is het risico op beschadigingen bij gebruik van de personenlift voor rekening van de afnemer.
 8. Afhalen van een bestelling in het magazijn van onze logistieke partner is alleen mogelijk op afspraak. Een afspraak hiervoor dient de afnemer minimaal 5 werkdagen vooraf te maken via e-mail naar info@kwakkenboskeukens.nl. De afnemer ontvangt via e-mail een bevestiging of afhalen mogelijk is op het gevraagde tijdstip. Als de afnemer producten afhaalt, is de afnemer verantwoordelijk voor transportschade. De afnemer dient bij afhalen en in ontvangst name in het magazijn alle producten te controleren op verpakkingsschade en werkbladen op breukschade. Verpakkingsschade dient bij aflevering op de pakbon te worden aangetekend. Schade welke later wordt geconstateerd kan niet worden geclaimd en wordt gezien als schade ontstaan na aflevering.
 9. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Kwakkenbos Keukens een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd.
 10. Overschrijding van de levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 7. Orders op afroep

 1. Wanneer in de orderbevestiging levering op afroep is afgesproken, bijvoorbeeld omdat de opleverdatum van een nieuwbouwwoning onbekend is, zal de levertijd na afroep door de afnemer minimaal 15 (vijftien) werkweken zijn. Zodra de afnemer meer zekerheid heeft over de gewenste leverdatum, dient de afnemer dit via e-mail (info@kwakkenboskeukens.nl) aan Kwakkenbos Keukens door te geven. Als de door de afnemer gevraagde leverdatum mogelijk is, zal Kwakkenbos Keukens de afnemer een email  sturen met daarin de gewenste leverweek. De dag van aflevering in die week zal door de logistiek partner van Kwakkenbos Keukens met u worden overlegd. 

Artikel 8. Levering uitstellen

 1. De afnemer kan de afgesproken leverdatum tot 5 werkdagen voor levering uitstellen en enkel nadat de factuur volledig is betaald. Een verzoek tot uitstel dient de afnemer via e-mail (info@kwakkenboskeukens.nl) aan Kwakkenboskeukens te doen, voorzien van een gewenste datum voor het opnieuw inplannen van de levering. Het verzoek van de afnemer voor het uitstellen van de levering is pas definitief, nadat de afnemer hierop een e-mail met akkoord bevestiging van Kwakkenbos Keukens heeft ontvangen. De bestelde artikelen blijven in opslag van de logistiek partner van Kwakkenbos Keukens. De levering kan maximaal 30 (dertig) dagen worden uitgesteld. Na het verlopen van de 30 dagen is afnemer verplicht om de goederen af te nemen.  

Artikel 9. Reclamaties

 1. Afnemer heeft de verplichting, onmiddellijk na aflevering en ontvangst van de producten te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. De afnemer dient de onderdelen op het moment van levering te controleren op zichtbare verpakkingsschade en dient geconstateerde verpakkingsschade door de bezorgers te laten aantekenen op de aflever bon. Afnemer heeft ook de verplichting, de geleverde producten direct bij het uitpakken te controleren op beschadigingen. Eventuele schade dient de afnemer direct bij constatering en tijdens het uitpakken schriftelijk of via e-mail (info@kwakkenboskeukens.nl) aan Kwakkenbos Keukens  te melden, voorzien van een duidelijke foto van de beschadiging en het product. Op de foto met daarop de schade, dient duidelijk te zijn, dat het product op dat moment wordt uitgepakt en nog geen montage handelingen zijn gestart. Een schademelding na 1 week na levering of wanneer het product deels of volledig is gemonteerd, kan niet worden geclaimd als levering schade en wordt beoordeeld als schade ontstaan na levering.
 2. Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Kwakkenbos Keukens de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar, dan wel de factuurprijs terug te betalen. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt en onbeschadigd te zijn.
 3. Al onze leveringen zijn maatwerk producten en speciaal voor de afnemer gefabriceerd. Het is daarom niet mogelijk artikelen te wijzigen of te annuleren na bestelling. Of na levering te retourneren. Wanneer een overeenkomst op afstand bijvoorbeeld via onze website of e-mail tot stand komt of een order persoonlijk wordt ondertekent, vervalt het recht op herroeping.

Artikel 10. De opslag van goederen

 1. Ingeval te leveren goederen bij aflevering door de afnemer niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, zal Kwakkenbos Keukens binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Kwakkenbos Keukens is na weigering dan wel na tweede aflevering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Kwakkenbos Keukens: – Schriftelijk nakoming van de overeenkomst vorderen, waarbij de afnemer een termijn van maximaal 60 (zestig) dagen wordt gegund om de goederen alsnog af te nemen, waarbij de extra opslagkosten worden doorbelast aan de afnemer; – indien de te leveren goederen voornoemde nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Kwakkenbos Keukens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de afnemer gehouden is de door Kwakkenbos Keukens geleden schade te vergoeden.

Artikel 11. Annulering en retourneren

 1. De afnemer heeft het recht om binnen 5 werkdagen, beginnend de dag na het ondertekenen van de koopovereenkomst schriftelijk te annuleren zonder annulering kosten verschuldigd te zijn. Als u de koop binnen 1 week wilt ontbinden na ondertekening van de koopovereenkomst dan bent u Kwakkenbos Keukens €450 inclusief btw aan annuleringskosten verschuldigd. Als u de koop binnen 4 weken wilt ontbinden na ondertekening van de koopovereenkomst dan bent u Kwakkenbos Keukens 70% annuleringskosten verschuldigd van het aankoopbedrag exclusief de leveringskosten. Als u de koop na 4 weken wilt ontbinden na ondertekening van de koopovereenkomst dan bent u Kwakkenbos Keukens 100% annuleringskosten verschuldigd van het aankoopbedrag incl. de btw exclusief de leveringskosten. Als de keuken op afroep staat geld enkel de €450 inclusief btw aan annuleringskosten.   
 2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op maatwerk. Op maat gemaakte producten zijn keukenkasten/modules, werkbladen, panelen, plinten etc. In ieder geval wanneer het product naar wens van de afnemer is samengesteld en zodanig wordt geproduceerd.

Artikel 12. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de netto aankoopprijs vooraflevering te zijn bijgeschreven op de rekening van kwakkenboskeukens.nl. Betaling dient te geschieden met een bankopdracht uiterlijk 5 dagen voor afgesproken aflevering datum. Andere vormen van betaling is niet mogelijk.
 2. Een factuur wordt altijd 10 werkdagen voor de aflevering datum toegezonden, indien eerder gewenst is dat mogelijk.

Artikel 13. Garantie

 1. De volgende productgarantie is van toepassing op leveringen.
 2. Voor keukenkasten geldt een fabrieksgarantie van 5 jaar en heeft betrekking op gebreken door materiaal- en productfouten. De fabrieksgarantie periode gaat in vanaf de datum dat de keukenkasten zijn afgeleverd in het magazijn van onze logistiek partner. Schade ontstaan door blootstelling aan schadelijke stoffen of schoonmaakmiddelen, beschadiging door stoten, verkeerde reiniging, niet tijdig of verkeerd onderhoud  zijn uitgesloten voor reclamatie.
 3. Voor werkbladen geldt een fabrieksgarantie van 5 jaar. Schade aan werkbladen door foutieve montage, plaatsen van warme voorwerpen als pannen en schalen direct op het werkblad, blootstelling aan schadelijke stoffen of schoonmaakmiddelen, beschadiging door stoten, verkeerd onderhoud, overmatige belasting door bijvoorbeeld te staan of zitten op het werkblad zijn uitgesloten voor reclamatie.
 4. Voor apparatuur geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jaar. De afnemer dient zelf zorg te dragen voor een tijdige registratie, om in aanmerking te komen voor de fabrieksgarantie.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Kwakkenbos Keukens is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, ontstaan door gebreken aan de geleverde producten of anderszins, en ook wegens vertraging van aflevering, met uitzondering van opzet of grove schuld zijdens Kwakkenbos Keukens.
 2. Als Kwakkenbos Keukens aansprakelijk is, zal zij nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen de afnemer en Kwakkenbos Keukens.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
© Copyright and Powered 2022 By Kwakkenboskeukens.nl | kwaliteit & prijs op nr1
Hulp nodig?